Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin II Bieg Legionów Polskich

REGULAMIN „II Biegu Legionów Polskich”
W ramach kontynuacji zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i celu upamiętnienia walczących               o odzyskanie niepodległości w na tych terenach żołnierzy Legionów Polskich nw. podmioty realizują przedsięwzięcie pod nazwą:
„II Bieg Legionów Polskich” w Wartkowicach na dystansie 10 km.
Organizatorzy:	Urząd Gminy Wartkowice 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy GROM Powodów,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach, 
I. Cel imprezy:
- popularyzacja biegania, jako najprostszej formy kultury fizycznej i rekreacji.
- propagowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
- integracja zawodników biorących udział w biegu w społeczności gminy Wartkowice 
- promocja walorów turystycznych gminy Wartkowice.
- promocja organizatorów biegu – 
- Urzędu Gminy Wartkowice, 
- Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Klubu Sportowego GROM Powodów.
II. Biuro biegu – będzie zlokalizowane w budynku KS Grom Powodów                w Wartkowicach ul. Targowa 25 i będzie czynne w godzinach 11:00- 12:10

III. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu Legionów Polskich, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j. t. ze zm.) jest SKF KS GROM Powodów (zwany dalej Administratorem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Legionów Polskich zgodnie z postanowieniami Regulaminu i regulacjami dotyczącymi przepisów o ochronie danych osobowych. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. II Bieg Legionów Polskich - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1)	Termin – 20 października 2019r. (niedziela), start biegu godz. 13.00.
2)	Miejsce - Stadion Gminny w Wartkowicach ul. Targowa 25.
Ceremonię zakończenia imprezy zaplanowano na godz. 14.30.
V. Trasa Biegu:
Start: Przy Stadionie Gminnym, ul. Targowa 25 - godz. 13.00
Trasa: Wartkowice i okolice - wg oddzielnego planu
Meta: Stadion Gminny, ul. Targowa 25
Długość trasy: 10 km, 
Na trasie zlokalizowane będą; pomiar czasu, punkty sędziowskie oraz punkty nawadniania. Trasa będzie częściowo oznaczona taśmą czerwono-białą. Na niektórych kilometrach będą znaczniki. będzie częściowo oznaczona taśmą czerwono-białą. Na niektórych kilometrach będą znaczniki pionowe, oraz poziome oznaczenia kilometrów i kierunku.
a) Oznaczenie trasy co 2,5 km, a na 5km i 8km będą punkty z wodą.
b) Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
c) Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 01h:30min:00s
d) Trasa biegu częściowo zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 14.30. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14.30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Za ostatnim zawodnikiem będzie jechał samochód techniczny, który po upływie limitu czasu zabierze zawodników na metę.
e) Uczestnicy biegu, którzy po upływie regulaminowego limitu czasu pozostaną na trasie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Muszą oni wtedy dostosować się do wymogów przepisów o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego. Organizator w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
f) Trasa ze względu na zmianę nawierzchni nie jest przeznaczona dla zawodników na wózkach i rolkach
g) Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wydzielonej strefie startowej ustalonej przez Organizatora.
h) Na trasie biegu będzie znajdować się mobilny punkt medyczny, który obsługiwany będzie przez ratowników medycznych.
i) Na trasie biegu mogą znajdować się wyłącznie jego uczestnicy, obsługa techniczna osoby funkcyjne i porządkowe oraz pojazdy zabezpieczające bieg. 
j) Trasa biegu: 80% nawierzchni asfaltowej, 20 % to drogi i ścieżki leśne utwardzone.
VI. Kategorie:
Klasyfikacja biegu prowadzona zostanie w kategorii open kobiet i mężczyzn. 

VII. Opłata startowa i uczestnictwo:
REJESTRACJA zawodników odbywa się poprzez formularz na stronie https://www.protimer.pl/bio/686/ii-biegu-legionow-polskich/register
Limit zapisów na bieg ustala ustalą organizatorzy. 
1. Opłata startowa:
Opłata po wcześniejszej rejestracji;
On line – 20zł
na miejscu w dniu zawodów Biurze Biegu w godz. 10.00-12.00 w kwocie 30 zł do wyczerpania limitu - płatność gotówką.
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest wniesienie wpłaty startowej. Opłatę wpisową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać po zalogowaniu w serwisie https://www.protimer.pl/bio/686/ii-biegu-legionow-polskich/register. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa do dnia 18.10.2019r. włącznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
Opłatę startową można dokonać osobiście w przypadku zapisów na miejscu gotówką w niedzielę 20.10.2019r do godz. 12.00.
3. Brak opłaty startowej skutkuje nie wpisaniem na listę startową, co jest rozumiane jako brak pozwolenia na udział w Biegu. Istnieje możliwość wpłaty w dniu 20.10. 2019r. do określonego limitu uczestników*.
* Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101poz.1095 § 2 pkt 6. 
5. Ze względu na bezpieczeństwo własne zawodników obowiązuje odpowiedni ubiór.
VI. Pomiar czasu:
1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
2. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas netto.
4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
VII. Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia
- numer startowy z chipem,
- zabezpieczenie medyczne,
- elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną,
- napoje i posiłek regeneracyjny na mecie,
- pamiątkowy medal,
- dobrą zabawę i super atmosferę,
- dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów;
VIII. Wydawanie numerów:
1. Zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument osobisty ze zdjęciem potwierdzający tożsamość na tej podstawie zostanie wydany mu numer startowy.
2. Zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
3. Brak możliwości deponowania odzieży.
4. Przebieralnia w wyznaczonym pomieszczeniu budynku klubu ul. Targowa 25.
IX. Nagrody:
1. Trzy pierwsze miejsca w kategorii generalnej – nagrody finansowe oraz puchary dla zwycięzców. 1miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 200zł., 3 miejsce – 100zł.
X. Informacje końcowe:
1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać niniejszego regulaminu – nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z biegu.
2. W przypadku nie zastosowania się do ogólnych zasad przytoczonych                 w regulaminie bądź nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych lub osób funkcyjnych w tym ratowników medycznych, skutkuje tym że zawodnik w przypadku podjętej akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami.
3. Ze względów bezpieczeństwa organizator w porozumieniu ze służbami zabezpieczającymi imprezę może zmienić trasę, a w przypadkach ekstremalnych odwołać lub przerwać bieg bez zwrotu wpisowego.
4. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzania jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i upublicznienia imprezy i wyników.
5. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
XI. BEZPIECZEŃSTWO ZAWODNIKÓW
1) Bieg odbędzie się przy wyłączonym częściowo ruchu kołowym.
2) Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3) Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne          i niezmienne.
4) Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i osób funkcyjnych oraz służb porządkowych.
5) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
6) Zabrania się poruszania po trasie biegu deskorolkami, rolkami, rowerami itp., jak również uczestniczenia w biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością biegu oraz swój stan zdrowia pozwalający na start w niniejszych zawodach.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiada numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy zawodników.
5) Organizator ma prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Ewentualne późniejsze zmiany regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora: http://grompowodowfb/
6) W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje po konsultacjach w imieniu organizatorów – kierownik biegu.
7) Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8) Kontakt: Kierownik Biegu Legionów Polskich -Tomasz KUPIS tel.: 609-940-731 
9) Informacje na stronach internetowych Grom Powodów i Gminy Wartkowice oraz
Facebook: grompowodow				 Kierownik Biegu										(-)Tomasz KUPIS