Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Grand Prix Amatorów na Szosie "Rowerem przez Polskę" 2020

REGULAMIN ZAWODÓW
GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” – Edycja IV, 2020
(zaktualizowany w związku z występowaniem wirusa COVID-19)
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
I. Nazwa wydarzenia
GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę”
II. Charakter i formuła
Cykl rajdów dla amatorów kolarstwa szosowego i miłośników jazdy na rowerze. Zawody mają charakter sportowo-rekreacyjny, co oznacza, że najważniejsza jest wspólna zabawa i przyjazna atmosfera, a szybkość i rywalizacja mają drugorzędne znaczenie.
III. Czas i miejsce
Teren całej Polski, VI-X 2020 r. (zgodnie z przygotowanym i zaktualizowanym Harmonogramem)
IV. Cel
	współdzielenie rowerowych pasji,
	konsekwentna popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
	połączenie idei współzawodnictwa i rekreacji poprzez organizowanie sportowej rywalizacji na terenach atrakcyjnych przyrodniczo,
	odkrywanie walorów turystycznych, różnorodności oraz wyjątkowości krain i regionów Polski – również na tle obszarów zagranicznych,
	promowanie zdrowego trybu życia i rozwoju aktywności fizycznej,
	promowanie zasad fair-play w sporcie powszechnym i turystyce.
V. Oficjalna strona Zawodów i kontakt
www.rajdydlafrajdy.pl
hello@rajdydlafrajdy.pl
VI. Organizator
RBK Sports & Management Karol Koneczny
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja eRBeKa
VII. Pojęcia i definicje
1. W niniejszym Regulaminie oraz pozostałych materiałach organizacyjnych używane są różne terminy o podobnym bądź tożsamym znaczeniu, np. Uczestnik / Zawodnik, Udział / Uczestnictwo, Zapisy / Rejestracja, Zawody / Impreza / Wydarzenie, Cykl / Edycja, Rajd / Etap, etc. Określenia te mogą być stosowane zamiennie, zgodnie z ich powszechnym znaczeniem, bez wynikających z tego szczególnych konsekwencji. 
2. Natomiast pod pojęciem STRON rozumie się Organizatora oraz osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację zawodów, Uczestników, Osoby Towarzyszące oraz Osoby Trzecie.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
I. GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę” jest wydarzeniem ogólnodostępnym, niemniej do wzięcia udziału należy spełnić kilka warunków: 
	wypełnić formularz rejestracyjny,
	uregulować opłatę startową,
	posiadać sprawny technicznie rower oraz kask sztywny,
	mieć ukończone 18 lat (Niepełnoletni mogą startować za zgodą Rodziców ORAZ pod opieką innego dorosłego Uczestnika) 
	posiadać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego (Niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa),
	w dniu Rajdu okazać aktualny dokument tożsamości i zaświadczyć brak przeciwwskazań zdrowotnych (w rajdzie nie mogą brać udziału osoby z podejrzeniem lub objawami wirusa COVID-19, ani podlegające kwarantannie).
II. Rejestracja 
Rejestracja dostępna jest przez platformę www.protimer.pl, a jej prawidłowe przeprowadzenie  potwierdzane jest wiadomością e-mail (prosimy sprawdzać SPAM). Dokonanie zgłoszenia oznacza wstępną rezerwację miejsca na Liście Startowej, natomiast potwierdzenie tego miejsca uzależnione jest od wniesienia Opłaty Startowej. 
Zapisy na poszczególne rajdy kończą się na tydzień przed startem (w razie wątpliwości prosimy o wiadomości e-mail / Messenger). Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa, chyba że w miejsce osoby rezygnującej (to samo dotyczy rejestracji w dniu zawodów). Podczas poszczególnych Rajdów wprowadza się limit 150 Uczestników.
Zmiany dokonywane w ostatnim tygodniu przed rajdem objęte są dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.
III. Opłata Startowa 
1. Opłatę Startową należy wnieść za pomocą serwisu płatności elektronicznych, choć na życzenie można skorzystać też z tradycyjnego przelewu bankowego. 
2. Kolejność wniesienia opłaty może decydować o kolejności na starcie w ramach wybranej Grupy Startowej (por. § 3). Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia limitu ilości Uczestników w ramach danej Grupy Startowej (np. limit 50 miejsc w grupie Frajdowców-Szybkościowców).
3. Opłata Startowa zależna jest od momentu jej uiszczenia i wynosi: 
a) za udział w pojedynczym Rajdzie:
- 70 zł => dla pierwszych 50 osób,
- 85 zł => dla drugich 50 osób,
- 100 zł => dla kolejnych Uczestników oraz dla opłat wnoszonych na 7-14 dni przed startem;
b) za Pakiet Grand Prix (obejmuje 4 starty i „bonusy”):
- 250 zł => dla pierwszych 50 osób,
- 280 zł => dla kolejnych Uczestników;
c) za udział w drugim i kolejnych rajdach (bez ponownego przydzielenia pakietu startowego):
- 70 zł => dla Uczestników „jednorazowych”,
- 60 zł => dla Uczestników Grand Prix (licząc od 5. startu).
Ponowne przydzielenie pakietu startowego (czyli numeru i upominku) wiąże się z opłatą 25 zł, a samego numeru startowego – 5 zł.
Dokonując zapisów i płatności przez platformę ProTimer, opłata zostanie naliczona automatycznie (w zależności od dostępności miejsc oraz momentu jej wnoszenia). W razie niezgodności lub ewentualnych problemów prosimy o wiadomość e-mail. 
4. W ramach Opłaty Startowej Uczestnik otrzymuje:
	pakiet startowy (numer oraz upominek startowy),
	zorganizowany przejazd po wytyczonej i oznaczonej trasie,
	świetną zabawę i możliwość sportowej rywalizacji,
	wsparcie techniczno-organizacyjne,
	bufet po ok. 2/3 trasy (przykładowy zestaw: woda/napój, batonik, banan),
	posiłek regeneracyjny po zakończeniu rajdu,
	pamiątkowy medal,
	atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia – nie tylko dla najszybszych Zawodników!
	dostęp do bogatej kolekcji zdjęć i filmików,  a także relację i komplet wyników.
5. Pakiet Grand Prix obejmuje dodatkowo: 
	możliwość przeniesienia wybranych startów w ramach Edycji rocznej (przy zgłoszeniu wiadomością e-mail min. 7 dni przed rajdem – bezpłatnie; później – za opłatą 20 zł, 
	niższe ceny startów, 
	pierwszeństwo w Grupach Startowych (por. § 3), 
	prawo wyboru numeru startowego (jednego na całą Edycję, z możliwością prolongaty na kolejne),
	pamiątkowy medal indywidualny po zakończeniu całej Edycji,
6. Oprócz wymienionych powyżej, mogą mieć miejsce świadczenia dodatkowe, które podczas poszczególnych rajdów mogą się różnić.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do rezygnacji ze startu. Jeśli zostanie to zgłoszone min. 14 dni przed terminem startu, wniesiona opłata zostanie zwrócona. 
IV. Wyposażenie Zawodnika
1. ROWER – musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden hamulec oraz nie może zawierać elementów stanowiących zagrożenie dla innych Uczestników. Nie ma wymogu posiadania roweru szosowego – udział w rajdzie można wziąć na dowolnym typie roweru. 
2. KASK SZTYWNY – stanowi obowiązkowy element wyposażenia nie tylko na starcie, ale w trakcie całego przejazdu (pod rygorem kary czasowej, punktowej, lub dyskwalifikacji).
V. W dniu Rajdu: 
1. Uczestnicy odbierają pakiety startowe i – po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości – podpisują się na liście startowej (co jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych). W tym celu należy pojawić się w Biurze Zawodów 45-120 minut przed godziną startu podaną w Programie Rajdu.
2. W przypadku osób NIEPEŁNOLETNICH wymagana jest pisemna zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego, karta rowerowa oraz wskazanie Opiekuna podczas Rajdu. Takim Opiekunem może zostać osoba, która: ukończyła 24 lata, jest Uczestnikiem Rajdu oraz wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie opieki nad Niepełnoletnim.
3. Otrzymany numer startowy należy przymocować WYŁĄCZNIE z przodu przed kierownicą – tak, aby był dobrze widoczny. 
VI. Ograniczenia w uczestnictwie i rywalizacji sportowej
1. Ponieważ w aspekcie rywalizacji sportowej niniejsze Zawody dedykowane są osobom uprawiającym kolarstwo hobbystycznie, dlatego wprowadza się pewne ograniczenia wobec Uczestników, którzy posiadają:
a) aktualną licencję zawodniczą, 
b) rowery wspomagane elektrycznie lub w jakikolwiek inny sposób.
W imię zasad fair-play, w/w Uczestnicy powinni uszanować charakter Zawodów – tym bardziej, że nie będą uwzględniani w rywalizacji o czołowe lokaty w otwartej klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu (zasady punktacji opisane są szczegółowo w osobnym regulaminie). 
2. Powyższe nie wyklucza z otrzymania nagród specjalnych czy dodatkowych.
3. Podanie przez Uczestnika podczas rejestracji nieprawdy w przedmiotowym zakresie powoduje skutki o charakterze cywilno-prawnym – w pierwszej kolejności dyskwalifikację oraz poinformowanie organizacji wydającej licencję.
§ 3. CHARAKTER I FORMUŁA RAJDÓW
1. Rajdy rozgrywane w ramach Cyklu mają charakter sportowo-rekreacyjny i krajoznawczy. Nie są to regularne wyścigi, dlatego pierwiastek sportowej rywalizacji czy chęć zwycięstwa nie powinny przesłaniać idei czerpania frajdy ze wspólnej jazdy na rowerze. Jest to o tyle istotne, że organizacja i przeprowadzenie Rajdów przygotowane są właśnie pod tym kątem. Aby więc impreza jak najlepiej się udała, Uczestnicy proszeni są o uwzględnienie jej charakteru i dopasowanie do jej specyfiki.
2. Rajdy odbywają się na drogach asfaltowych, o możliwie najlepszej jakości i przy możliwie najmniejszym natężeniu ruchu drogowego. Dystans pojedynczego rajdu przeważnie wynosi 100-120 km, do pokonania w czasie poniżej 5-6 h. W zależności od ulubionego tempa jazdy, na etapie rejestracji należy wybrać jedną z grup szybkościowych: 
a) Frajdowcy-Szybkościowcy (tempo najwyższe, przeważnie powyżej 33 km/h), 
b) Zapaleni Frajdowcy (tempo szybkie, przeważnie w granicach 27-33 km/h)
c) Frajdowcy Rekreacyjni (tempo najspokojniejsze, przeważnie w granicach 22-27 km/h).
Dla Uczestników z grupy Frajdowców Rekreacyjnych, którzy nie czują się na siłach lub z jakichś powodów nie chcą pokonywać pełnego dystansu zazwyczaj (bo nie zawsze jest taka możliwość) przygotowana jest wersja skrócona do ok. 75-85 km, którą spokojnie można przejechać w tempie 20-25 km/h. Na tym dystansie nie prowadzimy jakiejkolwiek rywalizacji sportowej, więc kolejność na mecie nie ma znaczenia. 
3. Ze względu na przepisy ruchu drogowego, przewidywany jest podział na Grupy Startowe – zgodnie z wyborem podanym w formularzu zgłoszeniowym.  Jeśli zajdzie potrzeba utworzenia podgrup – kwalifikacja odbędzie się na podstawie kolejności wpisywania na listy startowe (tj. wniesienia opłaty startowej). Grupy będą wypuszczane na trasę w niewielkich odstępach czasowych, w następującej kolejności: Frajdowcy-Szybkościowcy (pakiet GrandPrix) => Frajdowcy-Szybkościowcy => Zapaleni Frajdowcy (pakiet GrandPrix) => Zapaleni Frajdowcy => Frajdowcy Rekreacyjni => Frajdowcy Rekreacyjni – dystans MINI. 
Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, że kolejność wyjazdu na trasę nie powinna mieć większego wpływu na końcowe wyniki – Organizatorzy dołożą starań, by w miarę upływu dystansu Uczestnicy jadący w podobnym tempie mieli okazję się przegrupować i połączyć (posłuży temu m.in. obowiązkowy postój na Bufecie, ewentualnie wykorzystanie któregoś z punktów kontrolnych trasy). W założeniu leży bowiem umożliwienie finiszu w warunkach jak w zawodach ze startu wspólnego. 
Równocześnie może się zdarzyć – choć ma to miejsce bardzo rzadko – że Uczestnika czy Grupę zatrzyma sytuacja drogowa (np. sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy, roboty drogowe, etc.), ale również zwykła awaria roweru. Na różne sytuacje należy być przygotowanym, ale nie na wszystkie jest gotowe rozwiązane. O ewentualnych zakłóceniach prosimy informować – czy to na bufecie, czy na linii mety.

§ 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKI ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Rajdy odbywają się w otwartym ruchu drogowym, co wymaga od Uczestników znajomości i bezwzględnego przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, zachowania zasady ograniczonego zaufania oraz zwiększonej ostrożności, szczególnie podczas jazdy w kolumnie rowerowej, wyprzedzania (ale również bycia wyprzedzanym), na odcinkach trudniejszych technicznie (zjazdy, zwężenia), w rejonie skrzyżowań czy w rejonie ruchu pieszych. Należy poruszać się prawą stroną jezdni, a wyprzedzać lewą. Przy grupach min. 6-osobowych rekomendujemy jazdę dwójkami, niemniej każdorazowo należy to dostosować do panującej sytuacji drogowej.
2. Ponieważ bezpieczeństwo Uczestników jest priorytetowe, pod rygorem dyskwalifikacji zabrania się zachowań stwarzających zagrożenie kolizji czy wypadku, w szczególności manewrów nagłych (zajeżdżanie drogi, hamowanie), przepychania, przekraczania osi jezdni (jazdy „pod prąd”), jazdy po chodnikach, nieustąpienia pierwszeństwa, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, etc.  
Rygorem dyskwalifikacji objęte są również wszelkie próby wykorzystania sytuacji drogowej do stworzenia sobie przewagi względem współuczestników. Przez obszary wzmożonego ruchu pieszych, skrzyżowania, miejsca zmiany kierunku jazdy należy przejeżdżać przestrzegając przepisów kodeksu drogowego i z zachowaniem maksymalnej ostrożności zarówno względem współuczestników, jak i pozostałych użytkowników dróg. Elementy sportowej rywalizacji (takie jak np. inicjowanie ucieczek czy narzucanie wysokiego tempa jazdy) dopuszczalne są WYŁĄCZNIE z zachowaniem zasad fair-play i w obiektywnie bezpiecznych warunkach. 
3. Trasa Rajdu projektowana i przygotowana jest w taki sposób, aby okoliczności otwartego ruchu drogowego nie były specjalnie uciążliwe ani dla Uczestników rajdu, ani dla innych użytkowników dróg (wysoka płynność przejazdu – jak najmniej skrzyżowań z ustępowaniem pierwszeństwa, minimalna ilość sygnalizacji świetlnych, zamykanych przejazdów kolejowych, etc.) Ponadto dopuszcza się możliwość, że niektóre odcinki trasy będą rozgrywane w ruchu ograniczonym bądź zamkniętym. Ustalenia w tym zakresie będą przekazywane Uczestnikom na bieżąco, przed startem poszczególnych etapów. 
4. Trasa Rajdu wytyczona jest drogami asfaltowymi o możliwie najlepszej jakości nawierzchni. Należy jednak przyjąć, że będą się też zdarzać odcinki w pogorszonym stanie. 
5. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z mapą zawodów i poruszać tylko po wytyczonej trasie. Mapy, opisy i kluczowe punkty trasy dostępne są na podstronie danego rajdu w serwisie www.rajdydlafrajdy.pl. Ponadto, na profilu RajdyDlaFrajdy.pl w aplikacji Strava udostępniane są mapy w wersji cyfrowej (pliki .gpx).
6. Podczas sprintu finiszowego Zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
7. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać po sobie śmieci – worki i pojemniki na odpady dostępne są w strefie bufetu oraz startu i mety Zawodów
8. Stosowanie przystawek czasowych na kierownicę (tzw. lemondek) jest dozwolone, ale podlega ograniczeniom: a) jest wykluczone w grupie Frajdowców-Szybkościowców, b) wymaga zachowania dodatkowej ostrożności, c) jest możliwe tylko podczas jazdy indywidualnej lub na czele grupy – podczas jazdy w środku grupy jest zabronione, a dłonie powinny spoczywać na klamkach hamulcowych.
9. Zabrania się korzystania z pomocy pojazdów towarzyszących w czasie jazdy. W przypadku awarii bądź podobnego zdarzenia – ale również chęci pobrania dodatkowych napojów, jedzenia, wymiany odzieży itp. – dopuszcza się wsparcie pojazdu innego niż Organizatora, ale wymaga to bezpiecznego zatrzymania się na poboczu, a pojazd towarzyszący nie może w żaden sposób ingerować czy zakłócać przejazdu pozostałych Uczestników. Ponadto – pojazdy towarzyszące obowiązane są zachować min. 60-80 m odstępu od któregokolwiek z Uczestników.
10. Zakończenie Rajdu następuje po minięciu mety przez ostatniego z Uczestników, albo po przekroczeniu limitu czasowego – co do zasady wyznaczonego na godzinę 16:30. Limit ten może ulec niewielkiemu przesunięciu w zależności od charakteru trasy, jak również przebiegu Rajdu czy warunków na trasie. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasowym może zostać sklasyfikowany jako ten, który etapu nie ukończył, lub ukończył go nieprawidłowo. 
11. W przypadku decyzji o wycofaniu się w trakcie Zawodów Uczestnik proszony jest powiadomić o tym fakcie Organizatora wysyłając SMS na podany numer telefonu kontaktowego.

§ 5. POMIAR CZASU 
Ze względu na wieloetapowy i rozłożony w czasie charakter Zawodów, Organizator przewiduje możliwość stosowania różnych metod pomiaru czasu (łącznie bądź zamiennie), m.in.:
	klasycznej – na podstawie różnicy czasu odnotowanego na starcie i na mecie,
	geolokalizacyjnej – na podstawie sygnału przekazywanego za pomocą urządzenia GPS, wgranej trasy przejazdu i aplikacji służącej do odczytu śladu trasy oraz wyników,
	elektronicznej – np. za pomocą chipów sygnalizacyjnych i bramek pomiarowych zlokalizowanych na starcie, na mecie i w punktach kontrolnych.
W edycji 2020 podstawową metodą będzie pomiar klasyczny. Niemniej stosowanie pomiaru czasu ma przede wszystkim charakter pomocniczy i weryfikacyjny – o osiągniętym miejscu decyduje bowiem kolejność przejazdu przez linię mety. 
Jednocześnie dopuszcza się możliwość zastosowania pomiaru czasu jako metody ustalenia kolejności wyników – w takich przypadkach będzie to osobno komunikowane przed startem danego Rajdu.

§ 6. ZASADY PUNKTACJI I WYNIKI
1. O klasyfikacji końcowej pojedynczego Rajdu decyduje kolejność przejazdu przez linię mety (za wyjątkiem Rajdów, gdzie o kolejności decyduje osiągnięty czas przejazdu – por. §5 powyżej).
2. O klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix decyduje suma punktów zdobytych za udział oraz za miejsca osiągnięte w poszczególnych Rajdach. Ze względu na specyfikę warunków rozgrywania rajdów w edycji 2020, Klasyfikacja Generalna cyklu nie będzie prowadzona.
3. Osiągnięte wyniki weryfikowane są przez Komisję Sędziowską (uwzględnia ona ewentualne kary, wykluczenia, odwołania) i podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.
4. Część wyników dostępna będzie po rajdzie bezpośrednio u Organizatora, natomiast pełna lista zostanie opublikowana w ciągu kilku dni na podstronie rajdu (na portalu www.rajdydlafrajdy.pl). 
5. Pełne zasady punktacji przedstawione są szczegółowo w osobnym regulaminie (niemniej w edycji 2020 zasady te nie będą miały szerszego zastosowania).

§ 7. NAGRODY
Organizator przewiduje 2 zasadnicze kategorie nagród:
1. upominki w ramach „pakietu startowego" i pamiątkowe medale za pojedyncze Rajdy oraz pamiątkowe medale indywidualne za aktywny udział w edycji 2020 (min. 4 rajdy),
2. nagrody przyznawane w poszczególnych Rajdach:
a) za zajęcie miejsc I-III w kategorii „open”
b) za zajęcie czołowych miejsc w dodatkowych kategoriach (np. wśród Pań czy Zapalonych Frajdowców)
c) upominki i wyróżnienia specjalne (np. dla Seniorów, dla Juniorów, dla Frajdowców Rekreacyjnych, fair play)
Wszystkie nagrody mają charakter rzeczowy, najczęściej w postaci odzieży, akcesoriów i sprzętu sportowo-turystycznego. Nagrody mogą się różnić w poszczególnych Rajdach. 

§ 8. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą. Podanie nieprawdy może skutkować dyskwalifikacją oraz powstaniem roszczeń cywilno-prawnych. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach – aktualność tych oświadczeń Uczestnik potwierdza podpisując się w dniu Rajdu na liście startowej. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz różnymi czynnikami ryzyka – w tym ryzyka wypadku i jego konsekwencji fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym Uczestnik oświadcza, że w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą nie będzie występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób w jego imieniu zaangażowanych w przeprowadzenie i organizację zawodów.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Organizatorowi oraz osobom trzecim. Uczestnicy nie są dodatkowo ubezpieczeni przez Organizatora – ubezpieczenie OC/NW Rowerzysty nie jest obowiązkowe, aczkolwiek zalecane.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika, osób mu towarzyszących lub osób trzecich. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
6. Organizator oraz wszystkie osoby w jego imieniu zaangażowane w przeprowadzenie i organizację Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w czasie Rajdu zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz korzystanie w celach informacyjnych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Stosowanie przez Organizatora przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa osobny dokument.
Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie swoich danych osobowych podczas ogłaszania wyników oraz ich publikacji na stronach Zawodów, a także na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach takich jak galerie zdjęć, video czy relacje z Rajdów.
2. Cykl Grand Prix Amatorów na Szosie odbywa się według ustalonego harmonogramu Edycji rocznej. W wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, ekstremalne warunki atmosferyczne, krytyczne przeszkody techniczno-organizacyjne) poszczególne etapy mogą być odwołane lub przesunięte na inny termin. W takim przypadku Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty startowej lub przeniesienie jej na inny termin. 
3. Mając na uwadze cel i charakter Zawodów, Uczestnicy proszeni są o przyjazne i kulturalne zachowanie, prezentowanie postawy fair-play oraz współtworzenie rekreacyjno-sportowej atmosfery. Przypadki niesportowego zachowania będą kwitowane przyspieszonym podziękowaniem za udział w imprezie.
4. Wszelkie interpretacje tego i pozostałych regulaminów oraz decyzje w sprawach spornych Organizator zobowiązuje się podejmować w duchu sportowej rywalizacji, z uwzględnieniem okoliczności, argumentów Stron oraz racjonalnych przesłanek, a w konsekwencji – w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Uczestników. Uczestnicy proszeni są o uszanowanie tych decyzji.
5. W związku z występowaniem stanu epidemicznego wywołanego wirusem COVID-19 zabrania się udziału w rajdzie osobom z podejrzeniem lub objawami tego wirusa, jak również podlegającym kwarantannie. Ponadto, w czasie trwania wydarzenia Uczestników obowiązują aktualne przepisy krajowe dotyczące m.in. gromadzenia się czy zachowania bezpiecznego dystansu (w szczególności w czasie przed i po zakończeniu samego rajdu). 

Udanej zabawy!

Kraków, 1 czerwca 2020 r.
RBK Sports & Management