Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin VI Bieg Goworowski Bieg dla zdrowia

REGULAMIN
VI Bieg Goworowski „Bieg dla zdrowia” 

10 km
I.   ORGANIZATORZY
1.   Wójt Gminy Goworowo
2.   Powiat Ostrołęcki
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Hanna Siekierska, Krystyna Subczyńska, 
	Monika Dzierzgowska tel. 29 761 40 15, e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl
4.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Rafał Ostrowski 29 761 52 46
5.	Mazowieckie Zrzeszenie LZS i Rada Powiatowa LZS w Ostrołęce

II.   CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU
1.	Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2.	Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.
III.   TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1.	Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 r. po drogach gminy Goworowo.
2.	Trasa biegu: Goworowo – Szczawin – Szczawin szkoła - Daniłowo – Rębisze Kolonia – Goworowo (10 000 m, 	kategorie gimnazjum – 3 000 m, kategorie szkoła podstawowa – 1 000 m ).
3.	Długość trasy: 10 km. Trasa nie posiada atestu PZLA.
4.	Trasa będzie oznaczona znakami: 3, 6, 9 km w w/w miejscowościach.
5.   Start najmłodszej grupy o 12.30
6.   Start kat. gimnazjum o godz. 12:50
7.	Start biegu głównego nastąpi o godzinie 13:30
8.	Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje 	organizacyjne.
9.	Nawierzchnia asfaltowa i żwirowa, (proporcje nawierzchni w % 90, 10).
10.	Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe 	zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
IV.	LIMIT CZASU

1. 	Organizator nie przewiduje wprowadzania limitu czasu.

2. 	Czas Biegu będzie mierzony elektronicznie przez Firmę ProTimer z Łodzi

V.   PUNKTY ODŻYWIANIA
1.	Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone co 3 kilometry.
2.	Na trasie biegu będzie możliwość ustawienia pojemników z odżywkami własnymi zawodników.
UCZESTNICTWO
1.   Udział w VI Biegu Goworowskim „Bieg dla zdrowia” jest całkowicie bezpłatny.
2.	W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które w roku 2017 ukończą 11 lat.
3.	Wszyscy zawodnicy startujący w VI Biegu Goworowskim „Bieg dla zdrowia” muszą zostać zweryfikowani przez 	organizatorów. Weryfikacja będzie możliwa od godz. 10:30
4.	Od organizatorów zawodnicy otrzymują numer startowy, agrafki.
5.	Dla osób, niepełnoletnich (nieukończone 18 lat w dniu 4 czerwca 2017 r.) warunkiem dopuszczenia do biegu 	będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu przez rodzica, 	prawnego opiekuna, trenera.. 
6.	Uczestników biegu obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym oraz niniejszy regulamin.
VII.  ZGŁOSZENIA
1.	Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę https://www.protimer.pl/zapisy/
2.	Zgłoszenia będą możliwe również w dniu zawodów do godziny 12:15 u Organizatorów, którzy będą 	zlokalizowani w okolicach startu i mety –Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie ul. Ostrołęcka 27

Program szczegółowy.

10:30 - otwarcie biura zawodów
12:00 - 12:30 - obowiązkowa rozgrzewka we własnym zakresie
12.30 - start do biegu na dystansie 1 km
12.50 – start do biegu na dystansie 3 km 
13 30 - start do biegu 10 km,
ok. 15:00 - zakończenie biegu
15:30 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców.

VIII. KLASYFIKACJE

OPEN – K, OPEN -M: K1 (17-29 lat); K2 (30-39 lat); K3 (40-49 lat); K4 (50-59); K5 (60 lat i starsze); M1 (17-29 lat); M2 (30-39 lata); M3 (40-49 lat); M4 (50-59 lat); M5 (60 lat i starsi); K , M (roczniki 2004-2005); K , M (2002-2003); 
K, M (2000-2001) 
Uwaga! Osoby sklasyfikowane w kat. OPEN nie uczestniczą w klasyfikacji poszczególnych kategorii wiekowych.
IX.	NAGRODY
1.	Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie specjalnie zaprojektowane na tą imprezę medale.
2.	Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.
3.	Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz najstarszy zawodnik, najmłodszy zawodnik i najlepszy zawodnik 	z 	Gminy Goworowo – puchar.

Powyższe nagrody zostaną ufundowane przez Powiat Ostrołęcki oraz Wójta gminy Goworowo.

X.  WYŻYWIENIE
1.	Na trasie biegu Organizatorzy zapewniają wodę pitną.
2.	Po biegu ciasto własnych wypieków.
3.	Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.
XI.   UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW
1.	Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania biegu.
2.	Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.	Bieg odbędzie się przy ruchu pojazdów mechanicznych.
3.	Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na 	klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona 	pod karą dyskwalifikacji.
4.	Podczas biegu nie można korzystać z żadnych środków transportu pod karą dyskwalifikacji.
5.	Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na trasie i mobilną karetkę pogotowia.
6.	Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi 	odpowiedzialności.
7.	Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni, a po biegu również z prysznica.